Boétheia - společenství křesťanské pomociO. Březiny 228/28, Jeseník 790 01, email: ad.jesenik@seznam.cz, web: www.boetheia.eu
Hlavní menu
Projekty
Různé

Základní informace o Nízkoprahovém denním centru

Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním sociální služby Nízkoprahového denního centra SKP Boétheia v Jeseníku je poskytovat pomoc mužům a ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v této nepříznivé sociální situaci a podpořit je ve snaze tuto situaci řešit. Prostředky poskytované pomoci: sociální poradenství, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu a poskytnutí stravy. Okamžitá kapacita služby nízkoprahového denního centra je 10 uživatelů.

Cíl nízkoprahového denního centra

Cíl spočívá ve snížení sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života osob na ulici prostřednictvím nabídky pobytu v nízkoprahovém denním centru.

 

Kroky k dosažení tohoto cíle:

 1. sociální poradenství,

 2. poskytnutí hygienického zázemí,

 3. poskytnutí stravy,

 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí,

 5. motivovat uživatele, aby svou nepříznivou sociální situaci začal řešit a tím zahájil zpětnou integraci do společnosti (např.: přechod na vyšší stupeň – azylový dům, komerční ubytovna, žádost na byt apod.).

 

 Cílová skupina

Do cílové skupiny patří muži a ženy ve věku od 18 let, kteří jsou zdravotně soběstační a jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami.

 Služba není zájemci poskytnuta, pokud:

 

 • žádá o jinou sociální službu,
 • nespadá do cílové skupiny (např. osoba mladší 18 let, osoba nesoběstačná ze zdravotních důvodů),
 • odmítá přijmout pravidla Řádu nízkoprahového denního centra (např.: vstup pod vlivem alkoholu, je agresívní),
 • je naplněna kapacita denního centra, 
 • má udělen zákaz využívat sociální službu z důvodu porušení Řádu nízkoprahového denního centra,
 • jeho akutní infekční onemocnění by ohrozilo další osoby,
 • vnesl by do prostor denního centra parazity a odmítal by tento problém řešit,
 • žádá o bezbariérový přístup.  

Zásady poskytování sociální služby:

 • Zásada individuálního přístupu

Poskytování služby podle individuálních potřeb uživatele prostřednictvím Individuálního plánování.

 • Zásada rovného přístupu

  Nediskriminační přístup bez ohledu na osobní sympatie, příbuzenské svazky, vyznání,   

  rasu, barvu pleti nebo věk.

 • Zásada odbornosti a týmové práce

  Odborná způsobilost zaměstnanců je dle zákonných norem.

 • Zásada volby uživatele

Respektujeme přání uživatele v rámci pravidel poskytované služby.

 • Zásada křesťanského přístupu

Nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí, než obsahuje pouze lidská naděje.

V tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej již odepsali.

 

 

 

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies